Privatumo politika

UAB „Sveikata Jums“ užtikrina, kad interneto svetainėje www.sveikata-jums.lt teikiami asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „Sveikata Jums“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 • Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje sveikata-jums.lt.
 • Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu sveikata-jums.lt, kurioje klientas ar lankytojas gali pateikti užklausą, komentarą.
 • Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Sveikata Jums“, juridinio asmens kodas: 121848429, buveinės adresas: Dūkštų g. 26-61, LT-07171 Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. info@sveikata-jums.lt , Nr.: + 370 676 15 557.
 • Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko užklausų administravimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kt.
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
  • Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis pateikdamas užklausą/ komentarą.
  • Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu sveikata-jums.lt interneto svetainėje.

 ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

  • Duomenų subjektas sutinka, kad užklausų administravimo tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos asmens duomenis:
   • vardą,
   • telefono numerį,
   • elektroninio pašto adresą,
   • užklausą/ komentarą.
  • Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 1 (vieneri) kalendoriniai metai nuo duomenų pateikimo dienos.
  • Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
  • Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
  • Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
   • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
   • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
  • Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.
  • Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tokio dokumento notariškai patvirtintą kopiją, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Dūkštų g. 26-61, LT-07171 Vilnius.
  • Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.
  • Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.
  • Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tuo tikslu dėl kurio buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
  • Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
  • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.
  • Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.
  • Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. kovo 21 ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.

REGISTRACIJA

Užsiregistruokite į asmeninę konsultaciją.
Įveskite Jūsų duomenis ir mes netrukus susisieksime.

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naudojantis šia svetaine. Spauskite „Patvirtinti“, jog perskaitėte ir sutinkate su mūsų slapukų politika.